Label

Munajat Imam Ali Zainal Abidin as Sajjad di Bulan Ramadhan
BISMILLAAHIRROHMANIRROHIIM

Alhamdulillaahilladzi hadaanaa lihamdihi waja’alnaa min ahlihi linakuuna li ihsaanihi minas-syakiriina wa liyajziyanaa ‘alaa dzaalika jazaa-al muhsiniin

Segala puji bagi Allah
Yang membimbing kami untuk memuji-Nya
Menjadikan kami para pemuji-Nya
Supaya kami bersyukur akan kebaikan-Nya dan supaya Dia membalas kami’
Dengan balasan orang-orang yang berbuat baik

Walhamdulillaahilladzii habaanaa bidiinihi wakhtash-shonaa bimillatihi wa sabbalanaa fii subuli ihsanihi linaslukahaa bimannihi ilaa ridhwaanihi hamdan yataqqobbaluhu minna wa yardhoo bihi ‘annaa

Dan segala puji bagi Allah
Yang menganugerahi kami dengan agama-Nya
Mengistimewakan kami dengan millah-Nya
Menunjuki kami kepada jalan-jalan kebaikan-Nya
Supaya dengan karunia-Nya
Kami berjalan menuju ridho-Nya
Dengan pujian kami yang Dia terima dan Dia ridhoi

Walhamdulillaahilladzii ja’ala min tilkassubuli syahrohu syahro romadhona syahrosh-shiyaami wa syahrol islaami wa syahroth-thohuuri wa syahrottamhiishi wa syahrol qiyaamilladzii unzila fiihil quraanu hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa walfurqooni

Dan segala puji bagi Allah
Yang menjadikan diantara jalan-jalan itu bulannya
Bulan ramadhan
Bulan puasa
Bulan islam
Bulan kesucian
Bulan pembersihan
Bulan menegakkan shalat malam
Bulan yang didalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk dan pembeda

Fa abaana fadhiilatahu ‘alaa saa-irisy-syuhuuri bimaa ja’ala lahu minal hurumaatil mawfuuroti wal fadhooilil masyhuuroti faharroma fiihi maa ahalla fii ghayrihi i’zhooman wa hajaro fiihil mutho’ima wal masyaariba ikrooman wa ja’alalahu waqtan bayyinan laa yujiizu jalla wa ‘azza an yuqaddama qablahu wa laa yaqbalu an yu-akhoro anhu

Dia menjelaskan kemulialannya diatas semua bulan
Menjadikan didalamnya kesucian yang berlimpah
Dan keutamaan yang terkenal
Dia mengharamkan didalamnya yang dihalalkan dibulan lain sebagai pengagungan
Dia larang didalamnya makan dan minum sebagai penghormatan
Dia jadikan didalamnya waktu yang tegas
Tidak boleh didahulukan
Tidak boleh diakhirkan

Tsumma fadhola laylatan wa hidatan min layaaliihi ‘alaa layalii alfi syahrin wa sammaaha laylatal qadri tanazzalul malaaikatu warruuhu fiihaa bi idzni robbihim min kulli amrin salaamun daa-imul barokati ilaa thuluu’il fajri ‘alaa man yasyaa-u min ‘ibaadihi bimaa ahkama min qadhooihi

Lalu Dia muliakan satu malam diantara malam-malamnya
Diatas malam-malam seribu bulan
Dia namakan laylatul Qadar
Pada malam itu turun malaikat dan malaikat jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Sejahteralah
Terus-menerus menaburkan berkat sampai terbit fajar
Kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hambaNya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan-Nya

Allahumma shalli ‘alaa muhammadin wa aalihi wa alhimnaa ma’rifata fadhlihi wa ijlaala hurmati wat-tahaffuzho mimmaa hazhorta fiihi wa a-innaa ‘alaa shiyaamihi bikaffil jawaarihi an ma ‘aasiika wasti’maaliha fiihi bimaa yurdhiika hatta laa nushghiya bi asma-ina ilaa laghwin wa laa nusri-‘a bi abshoorinaa ilaa lahwin

Ya Allah
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya
Ilhamkan kepada kami mengenai karunia-Nya
Mengagungkan kesucian-Nya
Menjaga apa yang dilarang-Nya
Bantulah kami untuk menjalankan puasa-Nya
Dengan menahan anggota badan dari maksiat kepada-Nya
Dan menggunakannya untuk apa yang diridhoi-Nya
Sehingga telinga-telinga kami tidak kami arahkan pada kesia-siaan dan mata-mata kami tidak kami pusatkan pada kealpaan

Wa hattaa laa nabsutho aydiyanaa ilaa mahzhuurin wa laa nakhthuwa bi aqdaminaa ilaa mahjuurin wa hattaa laa ta’iya buthuununaa illaa maa ahlalta wa laa tantiqo alsinatunaa illaa bimaa mats-tsalta wa laa natakallafa illaa maa yudnii min tsawaabika wa laa nata’aathoo illaaladzii yaqii min ‘iqoobika tsumma kholish dzaalika kullahu min riaa-il muroo-iina wa sum’atil musmi’iina la nasyroku fiihi ahadan duunaka wa laa nabtaghii fiihi muroodan siwaaka

Sehingga tangan-tangan kami
Tidak kami ulurkan pada larangan
Dan kaki-kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan
Sehingga perut-perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan
Dan lidah-lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan
Kami tidak melakukan kecuali yang mendekatkan pahala-Mu
Kami tidak mengerjakan kecuali yang menjaga kami dari siksa-Mu
Maka bersihkanlah itu semua
Dari riya tukang riya
Dari pamer tukang pamer
Dibulan itu
Kami tidak akan menyekutukan siapapun kepada-Mu
Kami tidak akan mencari kerinduan selain kepada-Mu

Allahumma sholli ‘alaa muhammadin wa aalihi wa qifnaa fiihi ‘alaa mawaaqiitish sholawaatil khomsi bi huduudihal latii hadadta wa furuudhihal latii farodhta wa wazhoo ifihaal latii wa zhofta wa awqootihal lati waqqotta

Ya Allah
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya
Bantulah kami dibulan ramadhan
Untuk memperhatikan waktu-waktu shalat yang lima
Dengan hukum-hukumnya yang Kau tentukan
Fardhu-fardhunya yang Kau fardhukan
Tugas-tugasnya yang Kau tugaskan
Dan waktu-waktunya yang Kau tetapkan

Wa anzilnaa fiihaa manzilatal mushiibiina limanaazilihaal hafizhiina li arkaanihal mu’addiina lahaa fii awqootihaa ‘alaa maasannahu ‘abduka wa rosuuluka sholawaatuka ‘alayhi wa aalihi fii rukuu’ihaa wa sujuudihaa wa jamii’i fawaadhilihaa ‘alaa atammith-thohuuri wa asbaghihi wa abyanil khusyuu’i wa ablaghihi

Didalam shalat kami
Naikkan kami kepada kedudukan orang yang memelihara kedudukannya
Menjaga rukun-rukunnya
Melakukannya pada waktunya
Sesuai dengan apa yang disunnahkan
hambaMu, Rasul-Mu saw
dalam rukuknya, sujudnya dan semua geraknya
dengan kesucian yang paling banyak dan paling sempurna
dengan kekhusyukan yang paling tampak dan paling dalam

Wa waffiqnaa fiihi li an-nashila arhaamana bil birri wash-shilati wa an-nata’aa hada jiiroonana bil ifdhooli wal ‘athiyyati wa an-nukhollisho amwalanaa minat-tabi’aati wa an-nuthohhirohaa bi ikhroojiz zakaati wa annurooji’a min hajaronaa wa an-nunshifa man zholamanaa wa an-nusaalima man ‘aadaanaa hasyaa man ‘uudiya fiika wa laka fainnahul ‘aduwwulladzii laa nuwaaliihi walhizbul ladzii laa nushoofiihi

Dalam bulan ini, bantulah kami untuk menyambungkan persaudaraan
Dengan kebajikan dan kekeluargaan
Memperhatikan tetangga kami
Dengan bantuan dan pemberian
Membebaskan harta kami dari tuntutan
Membersihkannya dengan mengeluarkan zakat
Menyambung lagi orang yang menjauhi kami
Memperlakukan dengan adil orang yang menyakiti kami
Berdamai dengan orang yang memusuhi kami
Kecuali yang dimusuhi karena-Mu dan untuk-Mu
Karena dia itu musuh yang tidak kami senangi
Dan golongan yang tidak kami sukai

Wa an-nataqorroba ilayka fiihi minal a’maaliz zaakiyati bimaa tuthohhirunaa bihi minadz-dzunuubi wa ta’shimunaa fiihi mimma nastanifu minal ‘uyuubi hattaa laa yuurida alayka ahadun min malaaikatika illaa duuna maa nuuridu min abwaabith thoa’atilaka wa anwaa’il qurbati ilayka

Dalam bulan ini...
Bantulah kami untuk mendekati-Mu dengan amal-amal yang suci
Yang membersihkan kami dari dosa
Menjaga kami dari mengulangi cela
Sehingga amal yang dipersembahkan para malaikat-Mu
Kurang dari pintu-pintu ketaatan
Dan macam-macam peribadatan yang kami persembahkan

Allahumma innii as-aluka bihaqqi haadzas-syahri wa bihaqqi man ta’abbada laka fiihi minibtidaa-ihi ilaa waqti fanaa-ihi min malakin qorrobtahu aw nabiyyin arsaltahu aw ‘abdin shoolihin-nikhtashostahu an tusholliya ‘alaa muhammadin wa aalihi wa ahhilnaa fiihi limaa wa ‘adta awliyaa-aka min karoomatika wa awjiblanaa fiihi maa awjabta li ahlil mubaalaghoti fii thoo’atika waj’alnaa fii nazhmi manistahaqqor rofii’al a’laa birohmatika

Ya Allah aku bermohon kepada-Mu
Demi hak bulan ini
Demi hak siapa saja yang menyembah-Mu
Sejak permulaannya sampai waktu kematiannya
Para malaikat yang Kau dekatkan
Para malaikat yang Kau kirimkan
Para hamba saleh yang Kau istimewakan
Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya
Dibulan ini,
Jadikan kami orang yang layak menerima anugerah-Mu
Yang Kau janjikan kepada para kekasih-Mu
Yang Kau pastikan kepada orang-orang yang
Bersungguh-sungguh beribadat kepada-Mu
Tempatkan kami dalam kelompok orang yang berhak
Mendapat tempat paling mulia dengan rahmat-Mu

Allahumma sholli ‘alaa muhammadin wa aalihi wajanibnal ilhaada fii tawhiidika wataqshiiro fii tamjiidika was-syakka fii diinika wal ‘amaa an sabiilika wal ighfala lihurmatika wal inkhidaa’a liadduwwikas syaythoonirrojiim.

Ya Allah
Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya
Jauhkan dari kami
Ketergelinciran dari tauhid-Mu
Kekurangan dalam memuji-Mu
Keraguan akan agama-Mu
Kebutaan dari jalan-Mu
Kelalaian akan kesucian-Mu
Ketertipuan oleh musuh-Mu
Setan yang terkutuk!

Allahumma sholli ‘alaa muhammadin wa aalihi wa idzaa kaanalaka fii kulli laylatin min layaali syahrinaa haadzaa riqoobun yu’tiquhaa afwuka awyahabuhaa shofhuka faj’al riqoobanan min tilkar-riqoobi waj’alnaa li syahrinaa min khayri ahlinn wa ash-haabin

Ya Allah, Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya
Jika pada malam-malam bulan ini
Ada hamba yang tengkuknya dibebaskan dengan ampunan-Mu
Atau dianugerahi maaf-Mu
Masukkan tengkuk kami didalamnya
Tempatkan kami pada kelompok
Dan orang yang paling baik dibulan kami ini

Allahumma sholli ‘alaa muhammadin wa aalihi wamhaqu dzunuubanaa ma’ammihaqi hilaalihi waslakh ‘annaatabi’atinaa ma’ansilaakhi ayyaamihi hattaa yanqhodiya ‘annaa wa qad shoffaytanaa fiihi minal khotii’aati wa akhlashtanaa fiihi minassayyi-aati

Ya Allah, Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya
Hilangkan dosa-dosa kami
Bersamaan dengan hilangnya bulan sabitnya
Lepaskan kami dari tuntutan atas kami
Bersamaan dengn berlalunya hari-harinya
Sehingga ketika bulan itu meninggalkan kami
Engkau sudah membersihkan kami dari kesalahan
Engkau sudah melepaskan kami dari keburukan

Allahumma sholli ‘alaa muhammadin wa aalihi wa in-milnaa fiihi fa’addilnaa wa inzughnaa fiihi faqawwimnaa wa inisytamla ‘alaynaa ‘aduwwukas-syaythoonu fas tanqidzna minhu

Ya Allah, Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya
Di bulan ini jika kami menyimpang
Luruskan kami
Jika kami tergelincir tegakkan kami
Jika setan musuh kami mencengkram kami
Selamatkan kami

Allahummasyhanhu bi’ibaadatina iyyaka wa zayyin aw qootahu bithoo’atina laka wa a’inna fii nahaarihi ‘alaa shiyaamihi wa fii laylihi ‘alaash-sholaati wa tadhorru’i ilayka wal khusyuu’i laka wadzillati bayna yadayka hattaa laa yasyhada nahaaruhu alaynaa bighaflatin wa laa layluhu bi tafriithin

Ya Allah
Penuhi bulan ini dengan pengabdian kepada-Mu
Hiasi waktu-waktunya dengan ketaatan kami kepada-Mu
Bantulah kami pada waktu siangnya dengan puasa dan malamnya dengan salat khusyuk
Bersimpuh dan merendah kepada-Mu
Sehingga siangnya tidak menyaksikan kami dalam kelalaian
Malamnya tidak melihat kami dalam kealpaan

Allahumma waj’alnaa fii saa-iril syuhuuri wal iyyaami kadzaalika maa ‘ammartana waj’alnaa min ibaadikash-sholihiina yaritsuunal firdausa hum fiiha khooliduuna walladziina yu’tuuna ma-aataw waquluubuhum wajilatun an-nahum ilaa robbihim rooji’uuna wa minalladziina yusaari’uuna fil khayrooti wa hum laha saabiquuna

Ya Allah
Jadikan kami seperti ini juga dibulan-bulan yang lain
Sepanjang Kau hidupkan kami
Jadikan kami diantara hamba-hambaMu yang saleh yang mewarisi firdaus
Mereka kekal didalamnya
Yang memberikan apa yang mereka berikan
Sedang hatinya bergetar
Bawha mereka akan kembali kepada Tuhan mereka termasuk orang-orang yang berlomba mendapat kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya

Allahumma sholli ‘alaa muhammadin wa aalihi fii kulli waqtin wa kulli awaanin wa ‘alaa kulli haalin ‘adada maa sholayta alayhi wa adh’afa dzaalika kullihi bil adh’aa fiillati laa yuhshiihaa ghayruka innaka fa’aalun limaa turiidu

Ya Allah, Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya
Pada setiap waktu dan saat, pada segala keadaan
Sebanyak salawat yang Kau berikan
Berlipat-lipat dari itu semua dengan kelipatan
Yang hanya Engkau dapat menghitungnya
Sesungguhnya Engkau melakukan apa yang Kau kehendaki

AAMIN YAA RABBAL ALAMIN

Keutamaan Ramadhan


Ketika itu Imam Ali (as) memasuki mesjid Kufah, naik ke mimbar dan setelah memuji Allah (SWT) dan mengirim salam kepada Nabi Suci Muhammad (saw) beliau menghadap ke orang-orang:

“Wahai manusia! Kami mengamati bulan yang Allah (SWT) telah menjadikannya lebih unggul dari semua bulan lainnya. Inilah bulan dimana gerbang langit dan pintu rahmat Tuhan dibuka dan gerbang Nar ditutup.”

“Inilah bulan dimana suara-suara (orang) didengar dan doa diterima dan orang-orang yang menangis menyebabkan turunnya rahmat Allah (SWT).”

“Inilah bulan yang malam harinya malaikat turun dari langit atas perintah Allah (SWT), dan memberikan salam sampai subuh kepada laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Malam itu adalah malam Qadr (Malam Kemuliaan). Puasa di hari berikutnya lebih besar (pahalanya) dari puasa seribu bulan, dan melakukan apapun yang baik lebih besar (pahalanya) dari melakukan yang baik selama seribu bulan.”

“Allah (SWT) mengirim berkatnya siang dan malam di bulan suci Ramadhan ini. Maka siapapun yang melakukan setiap hal kecil yang bermanfaat di bulan ini, ia akan mendapatkan kehormatan pada hari ia menghadap Allah (SWT), dan tidak seorang pun yang mendapatkan kehormatan di hadapan Allah (SWT) kecuali Allah akan memberikan Surga kepadanya.”

Kemudian Amirul Mu’minin Imam Ali bin Abi Thalib (as) melanjutkan pidatonya di atas mimbar masjid Kufa:

“Wahai hamba-hamba Allah! Bulan ini tidaklah sama seperti bulan yang lainnya! Siang dan malam harinya, juga setiap jamnya adalah lebih berharga dibandingkan bulan-bulan lainnya. Inilah bulan dimana Setan dibelenggu selama satu bulan penuh. Allah (SWT) menambah rizki dan kelangsungan hidup serta memilih tamu-tamu rumah-Nya (untuk haji Ziarah).”

“Hai orang yang berpuasa! Berhati-hatilah tentang apa yang engkau lakukan. Engkau adalah tamu Tuhanmu di bulan ini. Amati perilakumu setiap hari dan perhatikan bagaimana engkau menjaga tubuh dan anggota-anggota badanmu dari melakukan dosa.”

“Berhati-hatilah untuk tidak tidur sepanjang malam dan ceroboh pada siang harinya, dan akibatnya begitu bulan ini berlalu engkau masih membawa dosa-dosamu. Sehingga pada hari orang-orang beriman mendapatkan pahala puasa, engkau (malah) termasuk orang-orang yang merugi; atau mereka menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan sementara engkau tidak bisa mendapatkan semua itu, dan mereka menjadi dekat dengan Allah (SWT) selama hidupnya sementara engkau berada di antara mereka yang dijauhkan dari-Nya!”

“Hai orang yang berpuasa! Jika engkau jauh dari Tuhanmu, kemanakah engkau akan berpaling? Jika Tuhanmu meninggalkan engkau sendirian, siapa yang akan menolongmu? Dan jika Dia tidak menerima engkau di antara hamba-hambanya-Nya, kepada siapa engkau akan pasrah? Dan jika Dia tidak mengampunimu, kepada siapa engkau akan memohon ampun?”

“Hai orang yang berpuasa! Bacalah Al-Quran di siang dan malam harinya sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah (SWT). Sungguh Kitab Allah dapat berdoa bagi mereka yang membacanya dan syafaat akan diterima pada hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka (yang membaca Al-Qur’an) naik ke tingkat Surga yang lebih tinggi dengan membaca ayat-ayat Kitab ini.”

“Kabar gembira bagi orang yang berpuasa! Aku mendengar dari orang yang paling aku cintai, Nabi Allah berkata, “Allah mengampuni sejumlah besar orang dari siksa api Neraka, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak mereka kecuali diri-Nya. Pada malam terakhir bulan Ramadhan Allah akan mengampuni sebanyak Dia memberikan ampunan sepanjang bulan ini.”

Ketika itu ada seorang pria dari sebuah suku Hamdaan berdiri dan berkata, “Wahai Amirul Mu’minin! Beritahukan lagi kepada kami dari yang kekasihmu (Nabi Suci Muhammad saw) beritahukan kepada engkau tentang Ramadhan.”

Amirul Mu’minin berkata, “Aku mendengar bahwa saudaraku dan sepupuku, Nabi Allah berkata, ‘Barangsiapa berpuasa selama bulan Ramadhan dan menghindari dosa, ia akan masuk Surga.’”

Pria dari suku Hamdaan itu mengulangi permintaannya sebanyak tiga kali dan Imam Ali bin Abi Thalib (as) menjawab di ketiga kalinya sebagai berikut,

“Saya mendengar bahwa yang terbesar dari semua Nabi, Rasul dan Malaikat Allah berkata, ‘Penguasa Penerus akan dibunuh di Penguasa Bulan.’”

“Aku bertanya: ‘Bulan yang manakah penguasa semua bulan dan siapakah Penguasa Penerus?’”

“Nabi saw bersabda, Penguasa bulan adalah Ramadhan dan Penguasa Penerus adalah engkau, hai Ali.’”

“Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Apakah ini (sungguh) akan terjadi?’”

“Nabi saw bersabda, ‘Aku bersumpah kepada Allah ini akan terjadi. Sungguh, yang terburuk di antara orang-orang bangsaku akan memukul bagian atas kepala engkau dengan pedang sehingga darah akan menutupi wajah dan jenggotmu.’” 


Surat Terbuka Kepada Media di Indonesia Tentang Irak


Perkenalkan saya Hertasning Ichlas orang biasa yang ketepatan berada di Irak di saat perang pemberontakan baru saja berkecamuk di negeri itu.

Saya baru saja pulang dari Irak pada hari Sabtu lalu 21 Juni 2014. Salah satu yang saya lakukan di sana menulis reportase kasus pendudukan Daulah Islamiyyah Fil Irak wa Sham (DAIS) atau bahasa Inggrisnya Islamic State of Irak and Levant (ISIL) di Irak untuk Majalah Geo Times di Indonesia.

Saya mengamati pemberitaan Kompas, MetroTV dan media nasional lainnya soal Irak serta penggunaan diksi "milisi Sunnah" "pejuang Sunni" bahkan "Mujahidin Sunni" dalam pemberitaan untuk memberi atribusi kepada pemberontak bersenjata DAIS/ISIL di Irak.

Terus terang saya prihatin dan kecewa terhadap cara media nasional umumnya dalam melihat masalah di Irak dan kebijakan memilih diksi seperti "milisi Sunnah" "pejuang Sunni" atau bahkan "Mujahidin Sunni".

Menurut saya hal itu bisa membangkitkan kesalahpahaman yang serius seolah-olah masalah di Irak adalah pertempuran Sunni melawan Syiah. Sunni dan Syiah sama-sama dirugikan oleh cara pemberitaan yang tidak bertanggung jawab seperti itu.

Masalah di Irak bukan perang mazhab antara Sunni dan Syiah. Masalah di Irak persis seperti Suriah. Ada pemberontak bersenjata dengan rekrutmen bersifat transnasional berpaham takfiri yang cenderung hitam putih dalam beragama dan suka mengkafirkan dan menghabisi siapa saja yang berbeda dengan mereka baik Sunni atau Syiah serta Kristen demi membentuk utopia politik mereka Daulah Islamiyyah di Irak dan Shams (Suriah dan sekitarnya).

Sponsor senjata dan logistik di belakang DAIS/ISIL awalnya Arab Saudi, Qatar, Yordan, Israel dan AS dengan kepentingannya masing-masing. Meskipun pada perjalanannya AS dan Qatar berusaha menarik diri karena merasa tak bisa mengontrol sepak terjang DAIS atau ISIL ini.

Kenyataannya Sunni dan Syiah sama-sama dibantai di Suriah dan Irak oleh pemberontak bernama DAIS atau ISIL ini. Ulama Sunni tak sedikit yang dibunuh hanya karena menyerukan persatuan dan menolak untuk mengikuti logika pemberontak bersenjata ini. Warga Sunni di Irak seperti juga warga Syiah sama-sama jadi korban kebengisan DAIS tak terbantahkan.

Situs-situs yang dihormati Sunni maupun Syiah utamana seperti Syekh Abdul Qodir Jaelani mereka rusak. Suku Kurdi di Irak pun menjadi korban kebengisan DAIS.

Saya melihat sikap media nasional yang merasa masalah di Irak adalah masalah mazhab dan agama sungguh tidak cermat, berbahaya dan kekurangan pendalaman empiris dan konteks. Ada konsekeunsi yang sangat fatal jika media mengunyah begitu saja liputan kantor berita asing yang punya bias dan misi propagandanya masing-masing.

Benar saja Nouri Maliki memang punya banyak kritik dan protes dari pihak Sunni di Irak. Tapi hal itu tak unik hanya Sunni dan bukan soal sentimen Mazhab karena sebagian besar ulama Syiah di Irak bahkan Marja besar di Irak Sayyid Ali Sistani juga menyimpan kritik terhadap Nouri Maliki. Tapi soal-soal tersebut adalah masalah politik dalam negeri Irak yang punya kepentingan-kepentingan pragmatisnya.

Media nasional kita harus punya kecermatan dan lebih bekerja keras mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Irak sehingga dapat sampai pada fakta bahwa semenjak DAIS atau ISIL masuk Irak, menduduki Anbar, Samarra dan terutama Mosul, Nouri Maliki kontan mendapat dukungan penuh rakyat dan kekuatan sosial politik Sunni, Syiah, Kurdi dan Kristen di Irak atas nama kedaulatan Irak. Berduyun-duyun warga mendaftarkan diri menjadi sukarelawan perang untuk mengusir DAIS/ISIL. Tercatat saat saya hendak meninggalkan Irak, lebih dari 2 juta sukarelawan sudah terdaftar dan sebagiannya sudah diberangkat ke lokasi.

DAIS atau ISIL adalah gerakan pemberontak bersenjata. Mereka membawa kehancuran kemanusiaan dan pecah-belah dalam agendanya. Propaganda mereka menyebar dalam situs-situs termasuk di Indonesia. Tolong jangan menganggap mereka sebagai milisi Sunnah atau pejuang Sunni karena itu sangat manipulatif dan bisa meresahkan umat di Indonesia.

Sunnah dan Syiah secara serius sedang dipecah-belah dan itu secara instan diperburuk oleh pemberitaan media yang tidak bertanggung jawab. Demikian, terima kasih.

Salam,
Hertasning Ichlas (Koordinator YLBHU)